Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

nedjelja, 19. prosinca 2010.

Država mora znati kako se troše sredstva

Profesorica međunarodnog prava i ljudskih prava na Pravnom i Fa­kultetu političkih nauka Univerzi­teta Crne Gore i predstavnica u ekspertskim komitetima za ljud­ska prava i za nacionalne manjine pri Savjetu Europe dr Ivana Jelić naglasila je za Pobjedu povodom sadašnje aktualne situacije sa Fon­dom za manjine da se mora osigurati prvenstveno ulaganje u kvalitetne programe koji afirmiraju manjinski identitet, da taj proces mora biti transparentan i da država mora imati uvid u trošenje sred­stava koja su po principu afirmativne akcije daju manjinama u Crnoj Gori. To su zahtjevi Savjeta Europe. PORTAL ANALITIKA